หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
  Google Drive คู่มือการใช้งานเบื้องต้น  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดอาคาร
[ 13 ธันวาคม 2560 เวลา 15:42:36 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! สัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
[ 08 ธันวาคม 2560 เวลา 11:32:35 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! ร่วมประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
[ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 10:34:55 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! โครงการ Thailand Local Government Summit 2017
[ 06 ตุลาคม 2560 เวลา 10:28:45 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! รับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป อายุ 14 - 60 ปี เข้ารับการฝึกอาชีพ
[ 19 กันยายน 2560 เวลา 09:30:41 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! ความรู้ในการป้องกันโรคจากยุงลาย
[ 03 สิงหาคม 2560 เวลา 09:25:40 ]
 
   

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
[ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10:56:52 ]
 
   

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15:14:02 ]
 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (๗/๒๕๖๐)
[ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14:31:21 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:23:29 ]
 
  บทความสรุปย่อคำวินิจฉัยฯ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:43:49 ]
 
  ใบสั่งซื้อและแคตตาล็อคชุด Pattani Fc ปี 2017
[ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:40:59 ]
 
  แบบฟอร์มใบสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)
[ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 12:20:53 ]
 
   

  โครงการจ้างเหมาดอกไม้สดห้องประทับและบริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
[ 06 ธันวาคม 2560 เวลา 12:47:06 ]
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี
[ 04 ธันวาคม 2560 เวลา 09:11:25 ]
 
  โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ สำหรับใช้ในการเตรียมรับเสด็จ และใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 01 ธันวาคม 2560 เวลา 14:14:14 ]
 
  โครงการจัดซื้อผ้าระบายสีขาวและผ้าระบายสีเหลือง เพื่อเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
[ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:08:46 ]
 
  โครงการจัดจ้างทำผ้าระบายและผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งบนเวทีหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:38:30 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน ๒๕๖๐
[ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:56:04 ]
 
   
   
  น.ส.ชนิดา ธรรมเจริญ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533