หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
  Google Drive คู่มือการใช้งานเบื้องต้น  
   
 
 
   

  ประชาสัมพันธ์ !!! ร่วมประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)  
  ประชาสัมพันธ์ !!! โครงการ Thailand Local Government Summit 2017  
  ประชาสัมพันธ์ !!! รับสมัครสตรีและบุคคลทั่วไป อายุ 14 - 60 ปี เข้ารับการฝึกอาชีพ  
  ประชาสัมพันธ์ !!! ความรู้ในการป้องกันโรคจากยุงลาย  
  ประชาสัมพันธ์ !!! ขอเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๐  
  ประชาสัมพันธ์ !!! วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  
   

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๖๐    
  รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (๗/๒๕๖๐)    
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐    
  บทความสรุปย่อคำวินิจฉัยฯ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐    
  ใบสั่งซื้อและแคตตาล็อคชุด Pattani Fc ปี 2017    
  แบบฟอร์มใบสมัครขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC)    
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง รายละเอียด รูปแบบ และราคากลาง การจัดจ้างทำคู่มือส่งเสริมความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ    
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐    
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำคู่มือส่งเสริมความรู้ผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ    
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามพระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘    
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ผลการจัดจ้างทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๑ ปี (๒๕๕๙)    
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐    
   
   
  น.ส.ชนิดา ธรรมเจริญ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533