หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม อบจ.ปัตตานี

 
 
   

  มติคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓)
[ 22 กันยายน 2563 เวลา 11:22:31 ]
 
  ประกาศคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการคุ้มครองถ้ำ
[ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:49:51 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:33:25 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:32:35 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[ 18 กันยายน 2563 เวลา 14:31:46 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 สำหรับภาษีประจำปี 2562
[ 11 กันยายน 2563 เวลา 10:12:25 ]
 
   

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ปรับปรุง (ครั้งที่ ๒)
[ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:43 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ปรับปรุง (ครั้งที่ ๑)
[ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:15:28 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
[ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10:15:14 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
[ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10:56:52 ]
 
   

  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๒
[ 10 กันยายน 2563 เวลา 10:55:36 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓
[ 13 พฤษภาคม 2563 เวลา 21:24:48 ]
 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
[ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 22:14:09 ]
 
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 02:14:01 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:06:09 ]
 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561)
[ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:22:29 ]
 
   

  โครงการจัดทำหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี
[ 14 กันยายน 2563 เวลา 11:07:45 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหนังสือคู่มือประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 18 กันยายน 2563 เวลา 11:02:48 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
[ 21 กันยายน 2563 เวลา 15:11:37 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
[ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:42:10 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
[ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:41:53 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๓
[ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 18:41:35 ]
 
   
   
  น.ส.ชนิดา ธรรมเจริญ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]