หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
  สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
   
  Google Drive คู่มือการใช้งานเบื้องต้น  
   
 
 
   

  !!! ประชาสัมพันธ์ !!! กิจกรรมส่งเสริมธุรกิจฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนภาคใต้
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 07:34:39 ]
 
  !!! ประชาสัมพันธ์ !!! กรมเจ้าท่าได้มีการออกอนุบัญญัติเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม จำนวน ๔ ฉบับ
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 07:13:44 ]
 
  !!! ประชาสัมพันธ์ !!! เชิญชวนผู้ประกอบการและหน่วยงานเจ้าของข้อมูลด้านการท่องเที่ยวบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
[ 21 กันยายน 2561 เวลา 06:58:16 ]
 
  ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ แอปพลิเคชั่นศูนย์การเรียนรู้อาเซียน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และวารสาร อาเซียน สถ. (e-Magazine)
[ 14 กันยายน 2561 เวลา 11:13:01 ]
 
  !!! ประชาสัมพันธ์ !!! ผลการบังคับใช้ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ )
[ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10:00:51 ]
 
  !!! ประชาสัมพันธ์ !!! โครงการ eGovernment Forum 2018
[ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 14:58:12 ]
 
   

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
[ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10:15:14 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
[ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10:56:52 ]
 
   

  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:56:44 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15:14:02 ]
 
  รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (๗/๒๕๖๐)
[ 25 สิงหาคม 2560 เวลา 14:31:21 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:23:29 ]
 
  บทความสรุปย่อคำวินิจฉัยฯ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 16 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:43:49 ]
 
  ใบสั่งซื้อและแคตตาล็อคชุด Pattani Fc ปี 2017
[ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09:40:59 ]
 
   

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
[ 19 กันยายน 2561 เวลา 21:05:56 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑
[ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:53:36 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
[ 17 กันยายน 2561 เวลา 12:53:19 ]
 
  จัดจ้างทำแผ่นพับการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามโครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
[ 12 กันยายน 2561 เวลา 13:31:32 ]
 
  จัดซื้อต้นรวงผึ้งและวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ จำนวน ๓ รายการ
[ 12 กันยายน 2561 เวลา 13:30:12 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
[ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 15:12:00 ]
 
   
   
  น.ส.ชนิดา ธรรมเจริญ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533