หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  Google Drive คู่มือการใช้งานเบื้องต้น  
   
 
 
   

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 15:39:06 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เรื่อง กำหนดค่าเช่าที่ดินของรัฐอันเป็นทรัพย์สินของแผนดิน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:38:38 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! นโยบายป้องกันการรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
[ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:20:29 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! การรับสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
[ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:12:25 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:05:27 ]
 
  ประชาสัมพันธ์ !!! "เพลง 3 อาร์สา" โดย กรมควบคุมมลพิษ
[ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:52:51 ]
 
   

  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
[ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 10:15:14 ]
 
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๓
[ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10:56:52 ]
 
   

  รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงมหาดไทย (กำหนดใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562)
[ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:22:29 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09:40:40 ]
 
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๑
[ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09:07:25 ]
 
  แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
[ 11 มีนาคม 2562 เวลา 13:07:25 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:56:44 ]
 
  เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 15:14:02 ]
 
   

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:40 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:21 ]
 
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
[ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:39:02 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๑ ปี (๒๕๖๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:24:14 ]
 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออันทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมศาสนาเทศกาลถือศีลอดในเดือนรอมฎอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[ 09 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:57:32 ]
 
  โครงการจัดซื้ออินทผาลัม ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนศาสนาการถือศีลอด
[ 01 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:23:04 ]
 
   
   
  น.ส.ชนิดา ธรรมเจริญ  
  หัวหน้าสำนักปลัด
 

   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]