หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
   ทำเนียบบุคลากร สำนักปลัด อบจ.ปัตตานี
 

นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางสาวกรกนก ยังปากน้ำ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางไซนูน  ยีแวเฮง
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

น.ส.สุพัตรา แสงสุณีย์นิวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการ

นายทวีภาคย์ จันทรเพท
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สิบเอกหญิงชลินี บุษบา
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวรายา พรมเอียด
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางไลล่า แยนา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางภคินี แก้วง่าย
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นางสาวโรมานี สะมะแอ
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นายฮานาฟี มาหะมุ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ

นางสาวศิริวรรณ ทินมุดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ปง/ชง
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์

นายอนุสรณ์ พิทักษ์สันติกุล
นิติกรชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนิติการฯ

นายอนุสรณ์ พิทักษ์สันติกุล
นิติกรชำนาญการ

นางกามีลา  เจ๊ะแว 
นิติกรชำนาญการ

นายอนันต์ โตงนุแย
นิติกรชำนาญการ

นางสาวนูรียะห์ เจ๊ะซามะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
ฝ่ายพัฒนาสังคม

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคม

นางรอบีอ๊ะ  แนราฮิง 
นักสังคมสงเคราะห์
ชำนาญการ

น.ส.กรณิศ  ศรีกิตติกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ

นางสาวมันตริน เดชะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางสาวเจนจิรา จันทร์หอม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
   ลูกจ้างประจำ

นายนิวัฒน์ แก้วนาวี
คนสวน

นายบดินทร์ ราฮิม
คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

นายสรสิน พูลสมบัติ
คนงานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
 
   พนักงานจ้าง

นางสาวฮามีดะ แวและ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายรอซลัน แนราฮิง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอิบนูฮายา  แดมะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุกัญญา ทองเนื้อขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(กองคลัง) ช่วยราชการสำนักปลัด

น.ส. จินตหรา ยังจันทร์อินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(กองคลัง) ช่วยราชการสำนักปลัด

นางสาวทวีพร อัลยุฟรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(กองช่าง) ช่วยราชการสำนักปลัด

นายเจะเฮ็ง ดาโอะ
พนักงานขับรถยต์

นายประดิษฐ์ มามะ
พนักงานขับรถยนต์

นางกามารีเย๊าะ เปาะและ
คนงานทั่วไป

นางสาวจันทิมาพร ชุมเพ็ญ
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]