หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  Google Drive คู่มือการใช้งานเบื้องต้น  
   
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนมกราคม)
รายละเอียด :

 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(ประจำเดือนมกราคม)

               วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนมกราคม) ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ให้ความรู้และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นวิทยากรให้การบรรยายในโครงการอบรมครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานที่ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรมนำทางของผู้บังคับบัญชาที่มีต้องผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานให้รู้จักสิทธิหน้าที่ในการทำงานที่มีต่อตนเอง ต่อองค์กร และต่อการให้บริการแก่ประชาชน โดยมุ่งหวังให้เกิดกระบวนทัศน์ทางความคิดและทัศนคติที่ดี เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยการสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสำนึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนำหลักของศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร

 

อับเดทล่าสุด 25 มกราคม 2562 เวลา 14:20:32
 
อัลบั้ม : โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ประจำเดือนมกราคม)
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]