หน้าหลัก  
  โครงสร้างองค์กร  
  ทำเนียบบุคลากร  
  อำนาจหน้าที่  
  ประมวลภาพกิจกรรม  
  ข่าวประชาสัมพันธ์  
  แผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
  เอกสารดาวน์โหลด  
  ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง  
  เกร็ดความรู้  
   
  เมืองอัจฉริยะ (Smart City) คืออะไร และจะเกิดขึ้นได้อย่างไร ...  
   
 
อัลบั้ม : ประชุมชี้แจงและพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินฯ ITA 2563
รายละเอียด :

 

การประชุมชี้แจง เพื่อการปรับปรุง พัฒนา
และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบจ.ปัตตานี

          วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม อบจ.ปัตตานี (อาคารสำนักงานกองกิจการสภา อบจ.) ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้จัดการประชุมชี้แจง เพื่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบจ.ปัตตานี โดยมีนายก อบจ.ปัตตานี เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ปัตตานี ทุกส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมด้วย

          ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดการประเมินฯ (ITA) ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบจ.ปัตตานี ให้ดียิ่งขึ้น และมีการพิจารณาถึงรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2562 ของ อบจ.ปัตตานี ที่ได้คะแนนรวม 87.94 คะแนน ระดับ A แต่ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนประเมินต่ำที่สุด คือ 72.95 คะแนน ซึ่งนายก อบจ.ปัตตานี ได้ให้นโยบายและกำหนดมาตรการให้ส่วนราชการ อบจ.ปัตตานี ทุกส่วนราชการ ปรับปรุงระบบการทำงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกและพึงพอใจแก่ผู้มาติดต่อรับบริการต่อไป

 

อับเดทล่าสุด 24 มิถุนายน 2563 เวลา 19:46:22
 
อัลบั้ม : ประชุมชี้แจงและพิจารณาตัวชี้วัดการประเมินฯ ITA 2563
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]